Souhlas se zpracováním osobních údajů

Berete na vědomí, že Vaše jméno, příjmení, obchodní firma, bydliště / sídlo, email a telefon a případně další údaje Vámi sdělené společnosti hideandseek s.r.o., Husovo náměstí 322, 5175 Vamberk, IČO: 07352468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, C 42244 (Společnost), představují osobní údaje ve smyslu předpisů na ochranu osobních údajů.

Dále berete na vědomí, že Společnost Vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává pro účely plnění jakýchkoli práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Vámi a Společností, pro účely nezbytné archivace a pro účely uplatnění práv Společnosti z příslušných smluvních vztahů, zejména ze smluv o ubytování v mobilních jednotkách Společnosti a smluv o poskytování souvisejících služeb, a dále pro marketingové účely, zejména pro zasílání newsletterů, informací o produktech, službách a aktivitách Společnosti, pozvánek na akce pořádané Společností a pro jiné způsoby užití za účelem udržování Vaší informovanosti o aktuálních službách a produktech Společnosti, to vše k užití v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, a to na dobu deseti (10) let.

Společnost je oprávněna Vaše údaje předávat za stejným účelem třetím osobám, které se Společností spolupracují v oblasti ubytovacích služeb Společnosti a v oblasti marketingu. Berete na vědomí, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a Společnost po odvolání souhlasu nebude do budoucna Vaše osobní údaje k uvedenému účelu zpracovávat. Byl/a jste Společností poučen/a, že v rozsahu, v jakém to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od Společnosti požadovat přístup ke svým osobním údajům, omezení zpracování údajů a jejich opravu a výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování a dále můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv můžete Společnost kontaktovat (kontakt: mail(at)hideandseek.cz). Pokud byste se domníval/a, že zpracováním osobních údajů Společnost porušuje právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR www.uoou.cz).